بیمارستان نجمیه تهران

تاریخ انجام: به اتمام رسیده,
نوع پروژه: طراحی,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی,