بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد

بانک , مجموعا حدود 270 درب برای شعبات مختلف بانک پاسارگاد در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است....

بانک پارسیان
بانک پارسیان

بانک , مجموعا حدود 110 درب برای شعبات مختلف بانک ملی در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است....

بانک گردشگری
بانک گردشگری

مجموعا حدود 90 درب برای شعبات مختلف بانک گردشگری در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است. , بانک ...

بانک ملی
بانک ملی

مجموعا حدود 80 درب برای شعبات مختلف بانک ملی در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است. , زمینه فعالیت:بانک...

بانک شهر
بانک شهر

مجموعا حدود 50 درب برای شعبات مختلف بانک شهر در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است. , زمینه فعالیت :بانک...

بانک ایران زمین
بانک ایران زمین

زمینه فعالیت: بانک...

بانک خاور میانه
بانک خاور میانه

زمینه فعالیت:بانک...

بانک سینا
بانک سینا

زمینه فعالیت :بانک...

بانک دی
بانک دی

زمینه فعالیت :بانک...