بانک خاور میانه

نوع پروژه: طراحی,

زمینه فعالیت:بانک