شرکت مخابرات استان تهران

نوع درب: کشویی,
تعداد لنگه درب: 14,

سازمان ها و شرکت ها

14عدد درب کشویی