سازمان نوسازی اراضی عباس آباد

عقد قرارداد تامین ، نصب و راه اندازی دوربین های مدار بسته سازمان نوستزی اراضی عباس آباد تجهیزات انتقال تصویر و سیستم های ذخیره تصاویر و دوربین های ویژه حرارتی با بیش از 500 دستگاه تجهیزات مختلف ، منعقد گردید و اجرای پروژه به زودی آغاز خواهد شد.