سازمان مجری و تاسیسات دولتی

تاریخ انجام: به اتمام رسیده,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی,