درب های اتوماتیک بانک پاسارگاد

یکی از بزرگترین قراردادهای خدمات پس از فروش شامل سرویس و نگهداری کلیه درب های اتوماتیک بانک پاسارگاد در سراسر کشور ، منعقد گردید.