دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ انجام: به اتمام رسیده,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی و هرماتیک,

"این مرکز با ۱۱۹ تخت فعال و ۲۰۰ تخت مصوب داری بخش های بالینی ذیل می باشد: داخلی و جراحی مردان و زنان، سوختگی حاد، عفونی، ایزوله تنفسی، زایشگاه ، قلب ، CCU، Post CCU، ICU، ICUسوختگی و همودیالیز."