بیمارستان 579 تختخوابی شهدای تجریش

تاریخ انجام: در حال اجرا ,
محل پروژه: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی و لولایی,

بیمارستان شهدای تجریش بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، درمانی در شمال تهران است و سال‌هاست که به خدمت رسانی مشغول است. در طرح جایگزینی این بیمارستان مقرر شد ساختمان جدید با ظرفیت ۵۴۰ تخت در همان سایت و در مجاورت ساختمان قدیمی (فعلی) بیمارستان برپا شود و پس از بهره‌برداری از آن، ساختمان قدیمی که از نظر میراثی و اثری ارزشمند است به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌بردار این پروژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و حین ساخت از کمک های خیرین عزیز نیز در جهت تکمیل پروژه استفاده شده است. بیمارستان شهدای تجریش بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، درمانی در شمال تهران است و سال‌هاست که به خدمت رسانی مشغول است. در طرح جایگزینی این بیمارستان مقرر شد ساختمان جدید با ظرفیت ۵۴۰ تخت در همان سایت و در مجاورت ساختمان قدیمی (فعلی) بیمارستان برپا شود و پس از بهره‌برداری از آن، ساختمان قدیمی که از نظر میراثی و اثری ارزشمند است به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌بردار این پروژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و حین ساخت از کمک های خیرین عزیز نیز در جهت تکمیل پروژه استفاده شده است. بیمارستان شهدای تجریش بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، درمانی در شمال تهران است و سال‌هاست که به خدمت رسانی مشغول است. در طرح جایگزینی این بیمارستان مقرر شد ساختمان جدید با ظرفیت ۵۴۰ تخت در همان سایت و در مجاورت ساختمان قدیمی (فعلی) بیمارستان برپا شود و پس از بهره‌برداری از آن، ساختمان قدیمی که از نظر میراثی و اثری ارزشمند است به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌بردار این پروژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و حین ساخت از کمک های خیرین عزیز نیز در جهت تکمیل پروژه استفاده شده است. بیمارستان شهدای تجریش بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، درمانی در شمال تهران است و سال‌هاست که به خدمت رسانی مشغول است. در طرح جایگزینی این بیمارستان مقرر شد ساختمان جدید با ظرفیت ۵۴۰ تخت در همان سایت و در مجاورت ساختمان قدیمی (فعلی) بیمارستان برپا شود و پس از بهره‌برداری از آن، ساختمان قدیمی که از نظر میراثی و اثری ارزشمند است به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌بردار این پروژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و حین ساخت از کمک های خیرین عزیز نیز در جهت تکمیل پروژه استفاده شده است. بیمارستان شهدای تجریش بزرگ‌ترین مرکز آموزشی، درمانی در شمال تهران است و سال‌هاست که به خدمت رسانی مشغول است. در طرح جایگزینی این بیمارستان مقرر شد ساختمان جدید با ظرفیت ۵۴۰ تخت در همان سایت و در مجاورت ساختمان قدیمی (فعلی) بیمارستان برپا شود و پس از بهره‌برداری از آن، ساختمان قدیمی که از نظر میراثی و اثری ارزشمند است به عنوان موزه مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌بردار این پروژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده و حین ساخت از کمک های خیرین عزیز نیز در جهت تکمیل پروژه استفاده شده است.