بیمارستان بانک ملی

تاریخ انجام: به اتمام رسیده ,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی,