بیمارستان بازرگانان

تاریخ انجام: در حال اجرا,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی,